امروز
33
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دروس اصلي

رديف

نام درس

تعداد واحد

نظري

عملي

    1

حقوق مدنی 1

    2

 

    2

حقوق مدنی 2

    2

 

    3

متون فقه

    3

 

    4

اصول فقه

    3

 

    5

قواعد فقه

    2

 

    6

حقوق بین الملل خصوصی

    2

 

    7

حقوق تجارت

    2

 

    8

متون حقوقی به زبان خارجی

    2

 

    9

داوری بین المللی

    2

 

    10

سمینار

    1

 

    11

پایان نامه

 

    6

دروس اختياري

    12

آیین دادرسی مدنی

    2

 

    13

حقوق تجارت تطبیقی

    2

 

    14

حقوق مدنی تطبیقی

 2

 

15

حقوق اسلامی تطبیقی

2

 

16

آیات الاحکام

1

 

17

حقوق تجارت بین الملل

2

 

18

مسئولیت مدنی

2

 

19

علم کلام

1

 

20

اجرای احکام و اسناد

2

 

21

حقوق دریایی

1

 

22

تاریخ حقوق

1

 

23

فلسفه حقوق

1

 

دروس جبراني

24

روش تحقيق

2

 

25

منطق

2

 

26

آشنايي  با کامپيوتر

1

1

27

وصاياي امام (ره)

1

 

-        گذراندن كليه دروس اصلي الزامي مي باشد.

-        از بين دروس اختياري گذراندن 5 واحد الزامي مي باشد.

-        دانشجوياني كه دروس منطق ، وصت نامه  امام خميني (ره) و آشنايي با كامپيوتر را در دوره كارشناسي گذرانده اند نيازي به گذراندن مجدد اين دروس ندارند .

دانشجويان داراي مدرك كارشناسي غير مرتبط بايد دروس زير را بعنوان دروس پيش نياز در نيمسال اول اخذ نمايند :

دروس پيش نياز

1

حقوق مدني 3                                          

3

 

2

حقوق مدني 4                                             

2

 

3

حقوق مدني 6

3

 

4

حقوق تجارت 3

2

 

5

متون حقوقي پيشنياز

2

 


copyright © 2010 - islamic azad university
designed by avizheh pardazan abadan ltd, co.